मुख्य पृष्ठ >> संपर्क

संपर्क

Blue Eyes News

blueeyesnews.com

Editor-in-Chief  : Arun Jain

Editor : Rashmi Jain

Executive Editor : Akanksha Jain

Assistant  Editor :

Krishnakant Lalawat

Pankaj Rami

Pankaj Khandelwal

Hemant Vijayvargiya

Address : 306, Lalwani Plaza, Shahid Park, Freeganj, Ujjain (M.P.)

Mob. : 96692-67831

Email : arun.jain2108@gmail.com

           rashmiarun1961@gmail,com